Mitä on robotiikka? (eli robottitekniikka)

Artikkeli perustuu Miten hyödynnän digitaalisia palveluita liiketoiminnassani -luentoon 22.3.2018.

Robotilla tarkoitetaan laitetta, joka toimii fyysisessä maailmassa. Robotti on laite tai kone, joka hoitaa jotakin mekaanista tehtävää. (Robottiohjelmistot ovat heikkoa tekoälyä, eivät tässä yhteydessä ole robotiikkaa).

Teollisuuden käytössä robotteja on ollut jo 1960-luvulta lähtien. Ensimmäiset robotit tulivat autoteollisuuteen. Teollisuusrobotiikassa perustekniikka vakiintui 1980-luvun loppuun mennessä ja teollisuusroboteista tuli teollisia standardituotteita. Kuluttajille tällä hetkellä tarjolla on pölynimuri- ja ruohonleikkuurobotteja. Nämä laitteet ovat esimerkkejä robotiikan ja heikon tekoälyn yhdistämisestä.

Väestön ikääntyminen on megatrendi. Väestön ikääntymisen johdosta Suomessa on panostettu monentyyppisen hoivarobotiikan kehittämiseen. Tulevaisuudessa erilaisten robottien ja tekoälyn avulla pyritään kehittää robotisoituja apuvälineitä vanhusten hoitoon muun muassa ulkona ja sisällä liikkumiseen, hygienian ja peseytymisen apuvälineiksi sekä hälyttämään apua kaatumis- tai vaeltelutapauksissa. Tulevaisuudessa robotiikan uskotaan parantavan ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua ja helpottavan arkielämää.

Robottitekniikkaan suhtaudutaan usein kaksijakoisesti. Sen pelätään vievän työpaikkoja. Robotiikka on kuitenkin perustellusti yksi avaintekniikoista suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn mahdollistamisessa.

Lue lisää aiheesta:
http://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robotiikka-–-monien-mahdollisuuksien-tekniikkaa.aspx

Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 7/7

Markkinoinnin historian suurimpia ongelmia ovat olleet markkinointikanavien tehokkuuden mittaamiseen liittyvät haasteet. Tähän ongelmaan digitaalisen markkinoinnin analytiikka on antanut keskeisen ratkaisun. Analyysityökalujen avulla yrityksien on mahdollista saada erittäin tarkkaa tietoa siitä, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat ja mitkä eivät.

Suosituin ja käytetyin analyysityökalu on tällä hetkellä ilmainen Google Analytics. Analyticsin avulla on mahdollista seurata tarkasti kävijäliikennettä yrityksen verkkosivustolla. Analyticsin avulla voidaan myös tarkastella eri kampanjoiden muiden digitaalisten markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Analyticsin kautta on mahdollista saada hyvin monenlaista tietoa verkkosivuston liikenteestä. Monet sosiaalisen median palvelut tarjoavat myös omat analyysityökalunsa. Lisäksi on olemassa runsaasti erilaisia alustoja verkkoliikenteen ja digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen.

Väitöskirjassaan Joel Järvinen tutki analyysityökalujen tehokkuutta. Tutkimustulokset osoittivat, että digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi, mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen sekä organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata ymmärrykseksi että rohkeudesta tehdä muutoksia markkinointiin uuden ymmärryksen pohjalta. Käytännössä tämä vaatii yrityksiltä osaamista tehokkuusmittariston suunnittelussa, laadukkaat prosessit datan analysointiin sekä riittävät resurssit. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen markkinointiorganisaatiossa.

Vasta pieni osa yrityksistä osaa hyödyntää analyysityökalujen avulla saadun tiedon niin, että sen kautta on pystytty rakentamaan tehokkaampia markkinointitoimenpiteitä. Yksi suurimpia haasteita analyysityökalujen käytössä on se, että ei ole määritelty tarkasti sitä, millaista tietoa kerätään. Kerättävän tiedon tulisi aina olla luotettavaa ja tarkoituksenmukaista.

Analyysityökalujen tuloksien ymmärtäminen organisaatioissa saattaa myös olla haasteellista. Mikäli yrityksen johto ei ymmärrä analyysin avulla saatuja tuloksia, saadun tiedon perusteella ei voida tehdä tarpeellisia muutoksia. Saadut tulokset tulisikin esittää mahdollisimman yksinkertaisesti, kenties visuaalisuutta hyödyntäen. Tuloksen yksinkertaistaminen saattaa auttaa organisaatiota suhtautumaan positiivisemmin analyysin avulla saatuihin tuloksiin.

Osassa yrityksiä analyysityökalujen avulla saatua tietoa saatetaan myös pelätä. Tieto saattaa paljastaa markkinointitoimenpiteiden tehottomuuden tai toisen toimenpiteen tehokkuuden. Asiantuntijat ovat todenneet, että virheitä ei tulisi pelätä, vaan niistä tulisi oppia. Saadun tiedon kautta markkinointia voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi. Oikeat tavat löytyvät kokeilemalla ja analysoimalla saatua tietoa aktiivisesti.

Tietoa tulee kerätä systemaattisesti ja niin, että kerätty data tukee markkinoinnin tavoitteita. Kaiken sellaisen datan mittaaminen, jolla ei ole merkitystä, tulisi unohtaa. Digitaalisessa mittaamisessa on tärkeää pitää mielessä, että liiketoiminnassa ensisijaisesti tähtäimessä on liikevaihdon kasvattaminen, muistaen kuitenkin, että myynti on monien tekijöiden summa.

Jotta yritys pystyy saamaan kaiken irti analyysityökaluista, sen tulee määrittää selkeästi tavoitteet siitä, mitä analytiikan avulla mitataan. Yrityksen tulee myös selvittää keinot siihen, mikä ohjelma tai palvelu soveltuu parhaiten kyseisen tiedon mittaamiseen. Tärkeimmäksi tekijäksi jää kuitenkin se, mitä saadulla tiedolla tehdään. Markkinointia tulisi jatkuvasti kehittää testaamisen avulla. Tiedolla johtamisella on tärkeä rooli analyysityökalujen hyödyntämisessä, sillä se ruokkii oppimista ja oppimisen hyödyntämistä päätöksenteossa. Markkinoinnin jatkuva kehittäminen saadun tiedon perusteella parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Se, joka onnistuu keräämään ja ymmärtämään tiedon parhaiten, on etulyöntiasemassa niihin verrattuna, jotka eivät hyödynnä analyysityökalujen avulla saatua tietoa.

 

Aiheesta lisää:

10 minutes with Caleb Whitmore of Analytics Pros, Marketing Insights

Joel Järvinen, 2016, The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance

 

 

 

 

 

 

 

Tarkka kohdennettavuus Facebook -markkinoinnin suurin etu

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 6/7

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Facebook on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista ja kaikkein suosituin sosiaalisen median alusta. Käyttäjiä Facebookissa on 1,7 miljardia, joista suomalaisia 2,5 miljoonaa. Facebookia voidaankin pitää sosiaalisen median gorillana, jolle ei tällä hetkellä ole olemassa vertaistaan haastajaa. Facebook onkin heti Googlen jälkeen maailman toiseksi suurin mainosmedia. Sosiaalisen median palveluiden kärkisijoilla Facebookin lisäksi ovat YouTube, Snapchat, Instagram ja Twitter. GWI Social report -selvityksen mukaan 30 % kaikesta internetajasta vietetään sosiaalisessa mediassa. GWI:n selvitys paljastaa myös, että 94 %:lla internetiä käyttävistä amerikkalaisista on tili ainakin yhdessä sosiaalisen median palvelussa.

Näiden lukujen pohjalta on helppo ymmärtää, miksi monet yritykset ovat valinneet sosiaalisen median tärkeäksi osaksi digitaalista markkinointiaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista kuin annetaan ymmärtää. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi vaatii resursseja sekä selkeän strategian.  Tietokirjailija Jari Juslén toteaa, että yrityksen menestyksen kannalta on hyvä pohtia, mitä hyötyä sosiaalinen media voi tarjota ja miten sosiaalista mediaa yrityksessä käytetään. Liiketaloudelliseen menestymiseen ei välttämättä suoraan vaikuta se, miten paljon yrityksellä on seuraajia eri sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalisen median markkinoinnin etuna voidaan nähdä kohderyhmän tarkka saavutettavuus. Facebook on luonut ainutlaatuisen ja mittavan työkalun, jonka avulla mainos voidaan kohdentaa erittäin tarkalle kohderyhmälle. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjän koulutusta, kiinnostuksen kohteita, perhetilannetta ja asuinpaikkaa. Työkalun avulla voidaan määrittää myös mainoksen näyttämisen ajankohdat ja tarkat alueet. Kampanjoiden luonnissa on monia eri vaihtoehtoja, joista yritys voi valita itselleen sopivat. Myös laskustapa voidaan määrittää joko klikkauksien tai näyttökertojen mukaan. Facebookin mainostyökalun avulla luodaan mainokset myös Instagramiin. Kuten muussakin digitaalisessa markkinoinnissa, sosiaalisen median mainoksien tehokkuutta on helppo mitata. Usein erityisesti pk-yritysten on nähtävä markkinoinnin tulokset nopeasti. Mikäli jokin toimenpide ei tuota toivottuja tuloksia, sitä ei kannata lainkaan tehdä. Analyysityökalujen avulla tehokkuutta on mielenkiintoista ja helppoa seurata.

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on usein edullisempaa kuin esimerkiksi markkinointi perinteisessä mediassa. Sosiaalisen median yrityksien kassavirrat rakentuvatkin juuri mainostilan myynnistä. On selvää, että sosiaalisen median markkinointi ei ole ilmaista, vaan siihen tulee varata resursseja. Esimerkiksi Facebookin luoma markkinointityökalu on jo niin laaja, että sen käyttäminen vaatii syvällistä perehtymistä. Juslén varoittaakin, että sosiaalisen median markkinoinnissa yritykset saattavat helposti lähteä tavoittelemaan viraali-ilmiöitä, joiden avulla toivotaan markkinointijulkaisun leviävän käyttäjien välityksellä sosiaalisessa mediassa ilman taloudellista panostusta. Yrityksen sosiaalisen median markkinointia ei kuitenkaan koskaan tule rakentaa viraali-ilmiöiden varaan. Viraali-ilmiön luomiseen ei ole olemassa kaavaa. Ainoa varma keino sosiaalisen median näkyvyyden saamiseksi ovat maksetut mainokset. Parhaimmassa tapauksessa yritys voi hyödyntää sosiaalisen median näkyvyydessä sekä maksettua että ansaittua eli ilmaista näkyvyyttä.

Sosiaalisen median markkinoinnissa on tärkeää luoda selkeä strategia. Strategian tulisi pitää sisällään ymmärrys, miksi toimenpiteitä tehdään ja mitä hyötyä niillä tavoitellaan. Mikäli jonkin kanavan käytöstä saatua hyötyä ei voida todentaa, on syytä miettiä, tulisiko sitä tehdä lainkaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on tavoitteellista työtä, joka auttaa yritystä saavuttamaan asetetut päämäärät.

 

Aiheesta lisää:

Facebook-mainonta, Jari Juslén

GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social networking

 

 

Sähköpostimarkkinointi tehokas, mutta taitoa vaativa laji

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 5/7

Sähköposti itsessään on internetin ehdoton avaintekijä. Sähköposti on edelleen vertaansa vailla oleva kommunikaation muoto, mutta myös lähes internetin käytön edellytys. Sähköpostiosoite tarvitaan lähes kaikkiin kirjautumista vaativien palveluiden käyttämiseen. Sähköpostimarkkinointi puolestaan on yksi digitaalisen markkinoinnin eniten käytetty ja myös ehkä perinteisin muoto.

Sähköpostimarkkinointi on tehokas markkinoinnin ja viestinnän kanava, mutta sen käyttäminen vaatii ammattitaitoa. Sähköpostimarkkinoinnilla on mahdollista saavuttaa suuriakin asiakasmääriä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Erilaisten analyysityökalujen avulla sähköpostimarkkinointia voidaan myös seurata ja mitata tarkasti. Tarjolla on lukuisia eri alustoja, joilla voi helposti rakentaa visuaalisen markkinointikirjeen. Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia alustoja.

Sähköpostimarkkinointi ei saisi olla roskapostin lähettämistä. Mainoskampanjoiden lisäksi uutiskirjeessä voidaan potentiaalisille asiakkaille välittää kohdeyrityksen uutisia ja muuta viestintää. Uutiskirjeiden avulla ylläpidetään jo olemassa olevia asiakassuhteita. Käytännössä sähköpostia voidaan pitää työkaluna, jonka avulla asiakasta lähestytään joko ostoprosessin käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi tai syventämiseksi.

Adoben teettämän laajan tutkimuksen mukaan sähköpostimarkkinointi toimii parhaiten vanhojen asiakkaiden kohdalla niin, että he ostavat palveluja tai tuotteita myös uudelleen. Tutkimuksessa todettiin myös, että vaikka digitaaliset markkinointikanavat ovat lisääntyneet, siitä huolimatta sähköpostimarkkinointi oli kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2015 jopa 10 prosenttia. Yritysten tulisi priorisoida digitaalinen markkinointi ensisijaisesti vanhoille asiakkaille, koska tutkimuksen mukaan he ostavat jopa kuusi kertaa todennäköisemmin kuin muut digitaalisella mainonnalla tavoitetut potentiaaliset asiakkaat. Tulokset perustuivat yli 1,3 miljardiin anonyymisti kerättyyn verkkosivukäyntiin yli 10 000 verkkosivulla kahden ja puolen vuoden ajalta.

Adoben toinen tutkimus paljastaa, että nuoret aikuiset lukevat sähköpostejaan yli seitsemän tunnin ajan työviikon aikana. Puolet tutkimukseen osallistuneista tarkastivat sähköpostinsa heti herättyään. Tämä tiedon pohjalta on erittäin loogista, että sähköpostiin tullut viesti saavuttaa vastaanottajan tehokkaasti. Tutkimuksessa myös todettiin, että roskapostiviestit ohitetaan, eikä niitä lueta. Sähköpostiviestin sisällön tulee olla kiinnostava sekä oikein kohdennettua.

Sähköpostimarkkinoinnin keskeinen tekijä on saada /hankkia lukijoista uutiskirjeen tilaajia. Mikäli kiinnostunut asiakas päättää tilata uutiskirjeen, hän myös usein avaa sähköpostiin tulleen viestin.

Sähköpostimarkkinoinnin haasteena onkin mielenkiintoisen sähköpostin lähettäminen, niin ettei sitä tulkita roskapostiksi. Sähköpostimarkkinoinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon tarkka kohderyhmä, otsikointi, viestin selkeys, viestin oikea-aikainen lähettäminen sekä se, mitä lukijan toivotaan tekevän luettuaan viestin eli niin sanottu ”call to action” -toimenpide.

Sähköpostimarkkinoinnissa ja kaikissa muissakin henkilötietoja sisältävissä rekistereissä tulee muistaa EU:n tietosuoja-asetus, jonka siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Sähköpostilistalla olevien henkilöiden on tullut selkeästi antaa lupa mainosmateriaalin lähettämiseen. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voidaan määrätä yritykselle huomattavia sanktioita. Lue tästä lisää tietosuoja-asetuksesta.

 

Aiheesta lisää:

Adobe Campaign survey. Millennial consumer

Adobe Digital Index. 2015. Report on the performance of digital marketing channels.

 

Hakukonemarkkinointi auttaa asiakkaita löytämään yrityksesi

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 4/7

Yrityksen verkkosivujen löydettävyys hakukoneen tuloksissa on tärkeää. On olemassa monia tapoja, joilla yritys voi parantaa tuotteidensa ja palveluidensa näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukonemarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat toimenpiteitä, joiden avulla näkyvyyttä voidaan kehittää.

Hakukonemarkkinointi on maksettua internet-mainontaa, jonka avulla mainostettu sivu tai yritys esitetään hakukoneen ensimmäisten tuloksien joukossa, kun käytetään tiettyä mainostajan määrittelemää hakusanaa ja sijaintia.

Hakukonemarkkinointi tapahtuu tällä hetkellä pääsääntöisesti Google Adwords -tilin kautta. Hakukonemarkkinoinnin aloittaminen Adwordsissa vaatii rekisteröitymisen ja luottokortin. Hyvin luodun markkinointikampanjan kautta voidaan kasvattaa yrityksen verkkosivujen kävijämääriä välittömästi ja tätä kautta saada uusia asiakkaita. Mainonnan hinta riippuu avainsanasta. Useimmiten käytetään pay-per-click (PPC) -hintaa, jolloin mainostajaa laskutetaan vain silloin, kun joku klikkaa mainosta. Korkein hinta on silloin, kun samaa palvelua tai avainsanaa käyttää moni mainostaja. Hakusanojen hintoja voi vertailla Adwordsin avainsanatyökalun avulla.

Toinen mahdollisuus näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseen on hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimointi sisältää erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla on tarkoitus parantaa yrityksen löydettävyyttä. Aikaisemmin hakukoneen tuloksissa korkeimmalle nousivat verkkosivustot, joissa oli vieraillut eniten kävijöitä. Nykyään tuloksiin vaikuttavat huomattavasti moninaisemmat seikat. Hakukoneoptimoinnissa ei ainoastaan ole kyse koodin tehostamisesta, vaan kohdeyrityksen avainsanoihin pohjautuvan strategisen sisällön luomisesta yrityksen verkkosivuille esimerkiksi blogin avulla. Hakukoneiden kannalta on tärkeää se, että sivustolta löytyy niitä avainsanoja, joilla tietoa haetaan hakukoneista. Oikeiden avainsanojen määrittelyyn on olemassa monenlaisia työkaluja. Digitaalisessa markkinoinnissa eri toimenpiteet ovat vahvasti linkittyneet muihin toimenpiteisiin. Hakukoneoptimoinnissa on suuri merkitys niin laadukkaalla sisällöllä ja sen jakamisella sekä klikkauksilla kuin sivuston kävijämäärillä.

Hakukoneoptimointi vaatii useimmiten työtä ja resursseja. Tulosten tehosta ei voi olla täyttä varmuutta etukäteen. Hakukoneoptimoinnin teho on kuitenkin siinä, että listautuminen ensimmäisen sivun orgaanisiin (ei maksettuihin) tuloksiin saatetaan kokea usein luotettavammiksi kuin maksetut mainokset. Optimoinnin toimenpiteiden jälkeen näkyvyys on ilmaista. On kuitenkin hyvä muistaa, että hakukoneen algoritmi muuttuu ja kehittyy jatkuvasti: tänään hyvä näkyvyys hakukoneessa ei ole tae huomisen hyvästä näkyvyydestä.

 

Katso lisää:

Using Google AdWords to drive practice growth